De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de (delen van de) Internetsite van DutchTravelServices BV: www.dutchtravelservices.nl (hierna “Internetsite”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Dutch Travel Services wordt in deze Disclaimer zowel met naam, “DTS”, “wij” en “ons” aangeduid.

Door onze Internetsite te bezoeken en/of de op of via onze Internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden die van toepassing zijn op afzonderlijke delen van onze Internetsite, de voorwaarden van de licentieovereenkomst met DTS en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van resp. deze afzonderlijke delen, de voorwaarden van de licentieovereenkomst en deze Disclaimer.

 

Algemeen voorbehoud

Wij garanderen niet dat onze Internetsite foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Gebruik van onze Internetsite op een wijze dat dit andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van onze Internetsite in gevaar kan brengen, de op of via onze Internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, of op enige andere wijze die in strijd is met het toepasselijke recht of deze Disclaimer, is niet toegestaan.
Wij behouden ons het recht voor om links naar onze Internetsite te blokkeren en/of het gebruik van onze Internetsite voor bepaalde gebruikers te blokkeren als het gebruik van onze Internetsite in strijd is met deze Disclaimer.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer onze Internetsite informatie, producten, diensten of hyperlinks weergeven die afkomstig zijn van (bronnen van) derden, of hyperlinks naar Internetsite van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via de Internetsite van deze derden aangeboden producten of diensten aanbevelen of dat de informatie van deze derden juist is.

DTS controleert slechts bij het opnemen van informatie of een link op onze Internetsite of de gelinkte internetsite van de derde vrij is van illegale informatie en andere illegale inhoud. Het gebruik van dergelijke informatie en hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke informatie of gelinkte Internetsite. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke Internetsite wordt door ons niet continue geverifieerd. Een link zal echter wel worden verwijderd zodra wij bekend worden met het aanbieden van illegale informatie of illegale inhoud op een gelinkte internetsite. Indien onjuiste informatie op onze Internetsite wordt aangetroffen en wij zijn hierop zo nodig gewezen, dan zullen wij of een eventuele derde hierop worden gewezen en zal deze informatie worden gecorrigeerd of verwijderd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

DTS of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze Internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie gepubliceerd op onze Internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTS of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op onze Internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Beveiliging van online communicatie

Als u online contact met ons opneemt, online boekingen maakt of online betalingen doet, dan is het communicatieproces beveiligd met SSL- of TLS-encryptie. Dit kunt u in uw browser controleren door op het slotje () te klikken met uw muis.

Berichten die u per e-mail naar DTS stuurt, kunnen onveilig zijn. Wij raden daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ons te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst (ook als wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen zijn), die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze Internetsite;
  • De informatie die op of via onze Internetsite wordt aangeboden;
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ons of aan u wordt gezonden;
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van onze Internetsite;
  • Misbruik van onze Internetsite;
  • Verlies van gegevens;
  • Het downloaden of gebruiken van software en/of andere bestanden die via onze Internetsite beschikbaar wordt gesteld of;
  • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van onze Internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de aandeelhouders, bestuurders en medewerkers van DTS.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van onze Internetsite en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland, locatie Haarlem, Nederland.

Indien anderstalige versies van deze Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen (kunnen) leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via onze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig te controleren of de op of via onze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Deze Disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2023

 

© DutchTravelServices BV